full screen background image

Ancheta privind legalitatea funcţionării Centrului de îngrijire “Pâinea Vieții” din Broșteni a fost finalizată

hara     Comisia interinstituţională constituită prin ordin al prefectului judeţului Suceava, formată din reprezentanţii locali ai Inspectoratului de Poliţie, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”BUCOVINA”, Direcţiei de Sănătate Publică, Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Agenției Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială, Inspectoratului Şcolar Judeţean, Instituţiei Prefectului, s-a deplasat în data de 21.03.2016 la Centrului de îngrijire “Pâinea Vieții” din orașul Broșteni, pentru verificarea legalității funcționării acestui centru.

Prefectul Sucevei, Constantin Harasim. a transmis că, în urma analizării documentaţiilor şi a verificărilor din teren, au fost concluzionate următoarele:

Fundația “Pâinea Vieții” (”Bread of Life”) este acreditată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru acordarea de servicii sociale în baza unui certificat de acreditare din 08.05.2014.

Anterior, Fundația a fost acreditată ca furnizor de servicii sociale de Comisia de Acreditare a furnizorilor de servicii sociale din municipiul București prin decizia nr. 420/14.06.2012, decizia 227/20.05.20009, decizia 29/16.02.2006, respectiv prin hotărârile Comisiei pentru protecția Copilului Sector 1 București: nr. 816/02.07.2004 și 608/18.04.2003.

În prezent, Fundația are depusă cerere la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru obținerea licențierii pentru servicii de tip centru de zi și centru rezidențial, cererea fiind înregistrată în luna decembrie 2015.

În cadrul centrului sunt găzduiți 64 copii, dintre care 29 din județul Suceava, 16 din județul Neamț, 3 din județul Bacău, 1 din județul Botoșani, 1 din județul Iași, 3 din județul Călărași, 11 din județul Vrancea.

1. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava

a. Constatări
Pentru fiecare copil se întocmește un dosar la care sunt depuse pe lângă copiile actelor de identitate ale copiilor/părinților, un contract tip cu familia în vederea acordării de servicii sociale, cererea acestora de înscriere a copiilor în centru, ancheta socială și planul de servicii întocmite de asistentul social din cadrul primăriei din localitatea de unde provine copilul.

Cu ocazia controlului nu au fost constatate încălcări ale legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, aflate în competența de constatare și sancționare a poliției.
Centrul are asigurată pază umană pe timp de noapte prin 2 paznici angajați cu contract de muncă. De asemenea, centrul are în dotare și un sistem de supraveghere video.

Din verificările efectuate a rezultat că, în cadrul centrului, copiii beneficiază de condiții optime de cazare, masă și supraveghere, nefiind înregistrate sesizări privind abuzuri din partea administratorilor sau personalului angajat.

Aspectele sesizate în presa locală și națională privind posibile nereguli în Centrul de îngrijire ”Bread of Life” Broșteni fac obiectul dosarului penal nr. 860/P/2015 în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de rele tratamente aplicate minorului, faptă prevăzută și pedepsită de art.197 Cod penal și lovire sau alte violențe, faptă prevăzută și pedepsită de art.193 Cod penal.

b. Măsuri

La momentul controlului directorul Pănican Adrian nu a putut pune la dispoziție documentația referitoare la instalarea sistemului de supraveghere video și nici cea privind atestarea ca agenți de pază pentru cei doi paznici angajați, stabilindu-se ca termen pentru prezentarea documentelor în cauză data de 31.03.2016. În funcție de aspectele rezultate în urma verificării documentelor în cauză se vor dispune măsuri conform legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “BUCOVINA” al judeţului Suceava
a. Constatări
Nereguli organizatorice
– Nu a fost obţinut avizul de securitate la incendiu pentru schimbarea destinaţiei din Cămin de nefamilişti în Centru de zi cu spaţii de cazare şi cantină, cu regim de înălţime S+P+2E+M.
– După schimbarea destinaţiei din Cămin de nefamilişti în Centru de zi cu spaţii de cazare şi cantină, cu regim de înălţime S+P+2E+M, construcţia a fost pusă in funcţiune (cu noua destinaţie) fără solicitarea/obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.
– Alimentarea maşinilor de gătit cu GPL se face dintr-un rezervor, având capacitatea de 5 mc., pentru care nu s-a solicitat şi obţinut autorizaţia de securitate la incendiu.
– Planul de intervenţie în caz de incendiu întocmit la nivelul obiectivului controlat nu este avizat.
– Nu este întocmit planul de evacuare a persoanelor şi bunurilor materiale în situaţii de urgenţă.
– Nu au fost întocmite următoarele documente şi evidenţe specifice apărării împotriva incendiilor:
a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic;
b) fişa obiectivului, nu este reactualizată;
c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
d) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;
e) programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.
– Nu este încadrat cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

Nereguli în ceea ce privește construcția
– Prin utilizarea unor materiale şi elemente de construcţie pentru care beneficiarul nu a prezentat documente justificative referitoare la performanţa la foc a acestora (documente care să ateste clasa de reacţie la foc, clasa de combustibilitate, etc.) respectiv, prin utilizarea unor elemente realizate din metal neprotejat (scara care asigură accesul, de la etajul 2 la mansardă) estimăm că nu se asigură corelaţia dintre: gradul de rezistenţă la foc al construcţiei – suprafaţa construită a compartimentului de incendiu – numărul de nivele supraterane – numărul de utilizatori.
– Scara de acces şi evacuare situată între etajul 2 şi mansardă nu îndeplineşte condiţia de combustibilitate şi limită de rezistenţă la foc, fiind realizată din materiale cu clasa de reacţie la foc D-s1, d0 şi F.

Nereguli tehnice
– Pentru prepararea hranei se folosesc maşini de gătit alimentate cu GPL, spaţiul în care acestea sunt montate (bucătăria) nu a fost dotat cu detector de gaze.
– Instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice din atmosferă nu este întreţinută şi verificată periodic de personal autorizat.
– Pentru instalaţia de stingere cu hidranţi interiori nu s-au elaborat graficele de verificări profilactice, periodice de către o persoană numită prin decizie scrisă de către conducătorul instituţiei. De asemenea, administratorul nu a încheiat un contract cu o persoană fizică sau juridică autorizată, pentru un program de verificări şi mentenanţă, cel puţin semestrial.
– Spaţiul în care este montată centrala termică (pe combustibil solid) care asigură agentul termic pentru spaţiile din componenţa căminului şi spaţiul în care sunt amplasate staţiile de pompe nu sunt dotate cu instalaţii de securitate pentru continuarea lucrului.
– Nu s-a realizat verificarea periodică a instalaţiilor electrice şi echipamentelor aferente acestora de către o persoană fizică sau juridică autorizată.
– Coşul de evacuare a fumului aparţinând centralei termice pe combustibil solid nu a fost verificat periodic de către o persoană fizică sau juridică autorizată.

S-a adus la cunoştinţă procedura de intrare în legalitate privind obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

b. Măsuri
Fundaţia „Bread of Life” – Centrul de Zi „Pîinea Vieţii” Broşteni  (prin reprezentant legal – Cazan Gabriel Constantin) a fost sancționată cu suma de 20.000 de lei. Reprezentatul legal a achitat pe loc, sancțiunea reducându-se la jumătate, respectiv suma de 10.000 de lei.
Pănican Adrian – directorul Centrului a primit un avertisment.
Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inpsectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava până la data de 22.04.2016.

3. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava
a. Constatări
În urma controlului efectuat în data de 21.03.2016 la cantina ce aparține Fundației “Bread Of Life” România din localitatea Broșteni, județul Suceava, s-au constatat următoarele neconformități:
– Unitatea de cantină are autorizare sanitar-veterinară
– Sectorul de curățat legume trebuie văruit si făcută igenizarea;
– Există un frigider în care se păstrează alimentele, care la exterior este ruginit, având vopseaua exfoliată;
– Coșurile de gunoi din bucătărie nu au capac, fiind o sursă permanentă de infecție;
– Din anul 2006, în unitate nu s-au mai realizat operațiuni de dezinfecție și dezinsecție a spațiilor de producție și depozitare, conform legislației;
– Autoturismul cu care se face aprovizionarea cu alimente a unității , nu este autorizat sanitar veterinar;
– În hrana copiilor se folosește laptele de la cele 10 vaci din ferma proprie, fermă ce nu este autorizată sanitar veterinar, iar din laptele consumat nu s-au recoltat niciodată probe pentru a fi trimise la laboratorul DSVSA Suceava în vederea examinării fizico-chimice și microbiologice;
– Nu există afișaj la vedere în sala de mese a numărului de telefon TEL VERDE în vederea formulării de reclamații în domeniul siguranței alimentelor.

b. Măsuri
S-a amendat contravențional, conform HG 984 din 2005 art.4 a,1, cu suma de 600 lei domnul Panican Valer, administratorul Fundației “Bread of Life” România și s-au dat termene de remediere a neconformităților semnalate.
Până la data de 7 aprilie 2016 se va întocmi contract de dezinsecție, dezinfecție, deratizare.
Se va proceda la autorizarea sanitar-veterinară a fermei zootehnice și a mașinii frigorifice care transportă alimente până la data de 15 aprilie 2016.

4. Direcţia de Sănătate Publică Județeană Suceava
a. Constatări
Au fost verificate  condițiile de funcționare din punct de vedere  igienico-sanitar și s-au constatat urmatoarele:
– la blocul alimentar este necesară igienizarea spațiilor existente;
– nu există contract cu o firmă specializată pe servicii DDD, nu este proces verbal de efectuare a operațiunilor DDD;
– nu există contract cu firma autorizată pentru gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform Ordinului MS 1226/2012;
b. Măsuri
– Igienizarea blocului alimentar – termen 30 zile;
– Efectuarea operatiunilor DDD și întocmirea unui contract cu firma specializată – termen 07.04.2016;
– Întocmirea unui contract cu firma autorizată pentru gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală termen – 07.04.2016;
– Efectuarea examenului clinic general – termen 3 zile

5. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială

a. Constatări
Centrul “Bread of Life” funcționează în cadrul Fundației ,,Bread of Life”, cu sediul ]n Bucure;ti, str. Izbiceni, nr. 5, sector 1, cod fiscal 14128710. Fundatia a fost înființată prin Încheierea Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti din 13.07.2001. Conform Statutului, obiectul de activitate al fundatiei conține și “Înfiintarea, preluarea și sprijinirea unor centre de palasament, rezidențiale, de primire sau de zi care se ocupă cu copiii”.

Fundaţia a fost reacreditată ca furnizor de servicii sociale în data de 08.05.2014 în conformitate cu Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (Certificat de acreditare seria AF NR.000446 ).

Centrul ,,Bread of Life” funcționează în localitatea Broșteni din anul 2002, fără a avea personalitate juridică sau licenţiere conform Legii 197/2012. Activitatea centrului se desfăşoară într-o clădire (parter +2 nivele+mansardă, fost cămin de nefamiliști) deţinută de fundaţie în baza unui contract de donaţie încheiat cu Fundaţia Hand of Help din Botoşani.

Clădirea  are o capacitate de 80 de locuri, iar la momentul verificării sunt găzduiţi 64 de copii. Un număr de 55 de minori sunt găzduiți şi pe perioada nopţii iar alţi 9 copii, beneficiază de servicii de zi. Copiii cu domiciliul în localități apropiate se întorc în familie la sfârșit de săptămână.

Minorii care beneficiază de serviciile acestei fundatii au vârste cuprinse între 6 ani și 19 ani și provin din familii defavorizate, familii cu probleme socio-economice. Copiii provin din familii cu domiciliul în județele Suceava, Vrancea, Neamț și Botoșani.

Centrul ,,Bread of Life” nu beneficiază de subvenții în baza Legii 34/1998 privind acordarea de Subvenții unor asociații și fundații române cu personalitate juridică. Resursele finaciare necesare pentru funcționare provin din sponsorizările pe care le primesc de la mai multe biserici neoprotestante din SUA. În centru beneficiază de servicii, copii care aparțin diverselor culte și nu se exercită presiuni sau influențe pentru asumarea unei anumite credințe.

Având în vedere ultima Hotărâre a Consililului Local al oraşului Broşteni nr. 25/07.04.2015 prin care se aprobă ”Convenţia de colaborare” încheiată între Primăria orașului Broşteni şi Fundaţia “Bread of Life” această locaţie asigură cazarea şi supravegherea permanentă a elevilor care au domiciliul într-o altă localitate şi urmează cursurile şcolii din orașul Broşteni, în regim de internat şcolar.

În urma discuţiilor avute cu conducerea  acestei entităţi, rezultă faptul că s-au depus la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cereri de acordare a licenţei de funcţionare pentru: Centru ce acordă servicii de zi şi pentru Centru ce acordă servicii de tip rezidenţial(cereri înregistrate la MMFPV cu nr. 40073 şi 40074/18.12.2015).

Totodată, în cadrul aceleaşi discuţii purtate în data de 21.03.2016, conducerea centrului a afirmat că s-a revenit asupra acestei decizii, urmând să depună din nou la MMFPV o nouă solicitare prin care să fie anulate cererile de acordare a licenţei de funcţionare pentru servicii sociale, dorind ca această locaţie să funcţioneze în continuare ca şi internat şcolar.

6. Inspectoratul Școlar Județean Suceava

a. Constatări

– s-au vizitat spațiile de cazare din Centrul de îngrijire “Pâinea Vieții” unde stau copiii care învață la Liceul Tehnologic „Neculai Nanu” din orașul Broșteni;
– am purtat discuții cu elevi care locuiesc în Centrul de îngrijire “Pâinea Vieții”;
– am discutat cu domnul director al Liceului Tehnologic „Neculai Nanu”, profesor Pancu Gheorghe despre eventuale probleme ale elevilor care locuiesc în centru”.

Concluzii:
1. Condițiile de cazare sunt corespunzătoare fiind similare cu cele dintr-un internat școlar;
2. Elevii provin din familii cu resurse financiare reduse sau chiar inexistente pentru a susține unul sau mai mulți copii în școală.
Inspectoratul Școlar Județean Suceava nu avizează funcționarea acestor entități.
Considerăm că activitatea desfășurată în Centrul de îngrijire “Pâinea Vieții”, este în sprijinul politicii educaționale a României, activitate fără de care mare parte din acești elevi ar fi nevoiți să renunțe la frecventarea cursurilor școlare.

7. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
a. Constatări

Minorii găzduiţi în cadrul centrului dispun de condiţii bune de locuit, cu dotările necesare, locuind câte 3-4 în cameră în funcţie de vârsta, sex şi după caz apartenenţa la aceeaşi familie.

Dispun deasemeni de o sală de informatică unde au acces la inernet şi îşi fac temele sub supravegherea educatorilor. Mai există o sală dotată cu mese de biliard si aparate de gimnastică.

Copiii cu care s-a discutat, două fete în clasa a XI care erau în practică, au fost foarte cooperante, deschise şi dezinvolte, au completat şi un Chestionar de interese, atitudini, orientări care a scos în evidenţă doar aspecte pozitive ale personalităţii lor şi o stare psihică bună.

Întrebate de eventuale situaţii de abuz, personale sau ale altor copii din centru, au declarat că sunt de aproximativ 9 ani în centru şi nu li s-a întâmplat nimic neplăcut din partea personalului şi nici nu au ştiinţă despre alţi copii care ar fi suferit abuzuri, pentru că în opinia lor acestea nu au existat. S-a mai discutat cu încă 3 copii, băieţi de vârstă preşcolară, 10-11 ani, respectiv clasele a III a şi a IV a, care au completat acelaşi Chestionar care a scos în evidenţă doar aspecte pozitive ala personalităţii lor şi o stare psihică bună. Aceștia au avut aceeaşi atitudine deschisă cooperantă şi pozitivă. Din discuţiile purtate cu ei s-au desprins aproximativ aceleaşi concluzii, copiii fiind informaţi în prealabil de articolelele din presă, susţinând că ei se află de aproximativ 3-4 ani în centru şi nu au fost supuşi la abuzuri de nici un fel şi nici nu au cunoştinţă de colegi care ar fi suferit abuzuri.

În concluzie, în urma vizitei la Centrul de îngrijire “Pâinea Vieţii”, nu s-au constatat situaţii de abuz fizic, psihic şi emoţional care să le fi afectat minorilor găzduiţi starea de sănătate fizică sau mentală.

8. Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava
a. Constatări

În domeniul securității și sănătății în muncă:

Unitatea deține autorizație de funcționare din punct de vedere al sănătății și              securității în muncă.
S-au constatat unele deficiențe legate de verificarea aparatului de încălzire din centrala termică, asigurarea parțială a echipamentului individual de protecție, instruirea insuficientă a lucrătorilor, lipsa evaluării riscurilor.

b. Măsuri
Pentru aceste deficiențe au fost stabilite măsuri cu termen de remediere 21 aprilie 2016, iar unitatea a fost sancționată contravențional, cu 4 avertismente.

În domeniul relațiilor de muncă nu a fost posibilă finalizarea controlului întrucât documentele privind angajarea personalului, calculul drepturilor salariale și registrul general d eevidență al salariaților în format electronic se păstrează la sediul social din București al Funației Bread of Life, motiv pentru care fișele d eidentificare ale lucrătorilor intervievați în ziua de 21 martie 2016 au fost înaintate către Inspectoratul Teritorial de Muncă București în vederea finalizării actelor de control.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza