full screen background image

Şedinţa Consiliului Local Fălticeni, de la ora 14:00

Joi, 23 martie, de la ora 14:00, are loc, în sala “Iorgu Radu” a Primăriei Municipiului Fălticeni, şedinţa ordinară a Consiliului Local.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

01. Procesele – verbale ale sedintelor din data de 23.02.2017 si 10.03.2017;
02. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2017;
03. Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a destinatiei imobilului situat în municipiul Falticeni, str. Nicu Gane, nr. 101, judetul Suceava, din unitate de invatamânt (atelier scoala – C6) in bloc de locuinte, destinate închirierii pentru specialisti din sanatate;
04. Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a destinatiei imobilului situat în municipiul Falticeni, str.Ion Creanga, nr. 84, judetul Suceava din unitate de învatamânt – teren de sport în teren disponibil pentru constructia unor blocuri de locuinte;
05. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice deschise pentru închirierea unei suprafete de teren, situata în incinta Colegiului “Vasile Lovinescu” , proprietatea publica a municipiului Falticeni, în vederea functionarii unui spatiu comercial provizoriu;
06. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice deschise pentru achizitionarea de imobile (apartamente/ garsoniere) de pe raza municipiului Falticeni, precum si aprobarea documentatiei corespunzatoare;
07. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de autorizare si desfasurare a activitatilor comerciale pe raza municipiului Falticeni;
08. Proiect de hotarare privind repartizarea prin închiriere a unei locuinte pentru tineri destinate închirierii;
09. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei personalului didactic si didactic auxiliar pentru luna FEBRUARIE 2017;
10. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Falticeni;
11. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUZ-Plan Urbanistic Zonal – pentru trecere teren din extravilan în intravilan în vederea construirii casa de vacanta, constructii si amenajari de agrement – Bld. 2 Graniceri, f.n., Municipiul Falticeni, beneficiar: Stan Andy Dan si Andreea Dumitrita;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUZ – Plan Urbanistic Zonal – pentru “Construirea unui spatiu comercial si birouri str. Sucevei, f.n., Municipiul Falticeni”, beneficiar: S.C. Alcoor S.R.L;
14. Proiect de hotarare privind stabilirea contravalorii normei de hrana acordata personalului din cadrul Politiei Locale Falticeni începând cu data de 01.04.2017;
15. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al Municipiului Falticeni a unui bun imobil in vederea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate in evidentele de cadastru si carte funciara;
16. Proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Falticeni, judetul Suceava, înscris în Anexa la Hotarârea consiliului local al municipiului Falticeni nr. 101/27.11.2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
17. Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Falticeni, judetul Suceava, înscris în Anexa la Hotarârea nr.101/27.11.2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
18. Proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni;
19. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita, pe durata executarii investitiei, asupra imobilului situat în municipiul Falticeni, str.Sucevei, nr. 101, proprietate publica a municipiului Falticeni, catre Agentia Nationala pentru Locuinte.

Toate proiectele îl au ca iniţiator pe Primarul de Fălticeni, prof. Gheorghe Cătălin Coman.

Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau mai mulţi cetaţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unitaţii administrativ – teritoriale.

Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile acestora.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa secretarului Consiliului Local Falticeni, Mihaela Busuioc (camera 27, Primăria Municipiului Fălticeni).

comments

comments
Leave a Reply

avatar