full screen background image

De anul viitor, taxele și impozitele locale în Rădăuți vor crește cu 10%

Joi, 20 decembrie, la Primăria Rădăuți a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local.

Ordinea de zi a fost suplimentata cu încă un proiect (rectificare bugetară) și trei puncte la diverse (foto).

A fost o ședință încărcată de emoție, datorită colindătorilor care au ținut să onoreze Consiliului Local în preajma Crăciunului.

Ședința a început cu intonarea imnului de stat, cântat de către doi elevi ai Colegiului Tehnic din Rădăuți.

A urmat un discurs al lui Viorel Enea, președintele Școlii Postliceale Sanitare “Ștefan cel Mare”, care a mulțumit Primăriei și Spitalului Municipal Rădăuți pentru buna colaborare pe care o au. În continuare, corul Școlii Postliceale Sanitare, condus de directorul Paula Ciobâcă, a colindat toți participanții la şedinţă.

A urmat un program de colinde, susținut de către elevii Școlii Generale nr 5 “Bogdan Vodă”, condus de către profesorul Alexandru Domnari, și corul Colegiului Național “Eudoxiu Hurmuzachi”, condus de către profesoruş Abălașei Lucian.

După momentele artistice, a început și ședința propriu-zisă.

Încă de la început, a fost o ședință tensionată, pentru că la punctul doi de pe ordinea de zi era prevăzută “stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru 2019”.

Proiectul a avut aviz negativ de la comisia economică, deoarece în proiect era prevăzută o creștere cu 10% a taxelor si impozitelor locale pentru 2019.

Primarul Nistor Tătar a argumentat această creștere prin prisma faptului că Primăria are mai multe cofinanțări: iluminat, școli, spital, plus proiecte derulate prin GAL URBAN.

Chiar dacă grupul PNL nu a participat la vot, iar consilierul Petru Carcalete de la ALDE a votat contra, proiectul a trecut, astfel că de anul viitor taxele și impozitele locale în municipiul Rădăuți vor crește cu 10%.

Ședința a decurs normal până la punctele 6 și 7, unde era vorba de rezilierea unor contracte de concesiune pentru locația de la lacul din Parcul Alexandru Sahia.

Chiar dacă și grupul de inițiativă “Rădăuțiul Civic” a avut un reprezentant care a explicat necesitatea rezilierii acestor contracte pentru ca lacul să poată fi reamenajat și să redevină un punct de atracție, proiectele nu au trecut.

Grupul PNL nu a participat la vot, iar Petru Carcalete a votat din nou împotrivă, astfel că proiectele au fost respinse.

Până la final totul a decurs fără probleme, și au fost votate toate proiectele.

Proiectul iniţial al ordinii de zi a fost următorul:

 1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.11.2018.
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 176/2012 cuprinzând norme privind gospodărirea, asigurarea igienei publice, salubrizării, întreţinerea spaţiilor verzi, protecţia mediului înconjurător, întreţinerea şi folosirea construcţiilor şi utilizarea drumurilor publice, buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, utilizarea domeniului public şi privat şi afişarea materialelor publicitare în municipiul Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 220 din 31.10.2018 privind aprobarea cuantumului burselor de performanţă, de merit, de studiu, de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Rădăuţi– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 6. Proiect de hotărâre privind rezilierea (retragerea) contractului de concesiune din data de 02.01.1994 încheiat între Consiliul Local al municipiul Rădăuţi şi S.C. CARLOS S.R.L. – concesionar actual S.C. APOLLO S.R.L. şi contractul de concesiune nr. 14051/19.10.2009 încheiat între Primăria municipiului Rădăuţi şi noul concesionar S.C. APOLLO S.R.L. –  inițiator, primar Nistor Tatar;
 7. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 8672/31.07.2013 înregistrat cu nr. 12162/31.07.2013 încheiat între Municipiul Rădăuţi şi S.C. APOLLO S.R.L. RĂDĂUŢI, modificat prin actul adiţional nr. 157/11.10.2013 – inițiator, primar Nistor Tatar;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie public a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Ştefan cel Mare nr. 69– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 9. Proiect de hotărâre completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu un nr de 2 parcele de teren – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie aflate în proprietatea privată a Municipiului Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 11. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al municipiului Rădăuţi cu terenul în suprafaţă de 950 mp situat în municipiul Rădăuţi, str. 1Mai, nr. 109 şi constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea Firmei Bennelli Trans S.R.L. – iniţiator, primar, Nistor Tatar;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Rădăuţi şi firma EXPRES NORDIC S.R.L. Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 107/29.05.2018 privind aprobarea schimbării titularului şi prelungirea duratei contractului de concesiune f. Nr. 14.06.1993– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 14. Proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Rădăuţi, pentru anul şcolar 2019-2020– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posture de nivel inferior, în nivel superior – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 16. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei linii de gardă în specialitatea psihiatrie, prin desprinderea acestei specialităţi din linia de gardă aprobată în specialităţile psihiatrie, pneumologie şi boli infecţioase din cadrul Spitalului Municipal ,,Sf. Dr. Cosma şi Damian“ Rădăuţi– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,, Construire 2 blocuri P + 4E, strada Putnei, f.nr., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”– inițiator, primar  Nistor  Tatar;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Schimbare destinaţie din clădire tip S+P+2E cu spaţii comerciale la parter şi birouri la etaj în clădire S+P+2E cu spaţii comerciale la parter şi locuinţe la etaj I şi II”–  inițiator, primar  Nistor  Tatar;
 19. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu terenul  curti-constructii in suprafata de 300 mp, situat in municipiul Radauti, strPozenului  47, judetul Suceava si aprobarea vanzarii acestui teren catre Christodoulides Alexandra-Raluca–  inițiator, primar  Nistor  Tatar;
 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 13,00 mp, situate în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 12 şi concesionarea acestuia către soţii Şorodoc Costică Cristian şi Şorodoc Maria, fără licitaţie public, în vederea extinderii construcţiei – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava către S.C. Delgaz Grid S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Grânelor, f. nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava, a numiţilor Dungă Dumitru şi Dungă Simona Elena– iniţiator, primar, Nistor Tatar;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava către S.C. Delgaz Grid S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Helesteelor, nr. 2C, municipiul Rădăuți, județul Suceava, a numiţilor Presecar Aurel Vasile şi Presecar Anca – iniţiator, primar, Nistor Tatar;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2019 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale şi ale celor aflate în fondul locativ în administrarea UAT Rădăuţi– iniţiator, primar, Nistor Tatar;

                                                  

Diverse:

 1. Decizia nr. 1284/14.11.2018 a Tribunalului Suceava – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal în Dosarul nr.  5444/285/2017 ( anulare proces verbal de contravenţie, plângere la Legea nr. 50/1991 – proces verbal nr. 5/07.09.2017);
 2. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 19635/10/4 din 27.11.2018, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 17833/10.12.2018;
 3. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 22011/10/4 din 29.11.2018, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 17834/10.12.2018;
 4. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 22012/10/4 din 03.12.2018, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 17945/11.12.2018;
 5. Solicitarea domnului Dorimedont Doboş, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Rădăuţi sub nr. 99142/27.11.2018
 6. Cererea domnului consilier local Negruţ Romeo Cătălin, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Rădăuţi sub nr. 99164/04.12.2018;
 7. Solicitarea societăţii AVACONSULTING SRL înregistrată sub nr. 99184/14.12.2018.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza