full screen background image

Şedința Consiliului Local Rădăuți, pe 27 septembrie

Joi, 27 septembrie, începând cu ora ora 10:00, se va defăşura ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Rădăuți.

Proiectele aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 13.08.2018.
2. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.08.2018.
3. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 29.08.2018.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 30.06.2018- inițiator, primar Nistor Tătar;
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018- inițiator, primar Nistor Tătar;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finantarii multianuale a obiectului de investitii «Modernizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Şerpuita, str. Uzinei, str. Caramidăriei şi str. Tirului, municipiul Rădăuți, județul Suceava» – inițiator, primar Nistor Tătar;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 276 mp aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, situat în municipiul Rădăuţi, str. Calea Bucovinei, f. nr., în vederea trecerii în domeniul privat şi vânzării prin licitaţie publică – iniţiator, primar Nistor Tătar;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Municipal ,,Sf. Dr. COSMA şi DAMIAN” Rădăuţi – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcţia de Asistenţă Socială Rădăuţi a imobilului clădire ,,Cantina de Ajutor Social” situat în strada Ştefan cel Mare, nr. 38, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava şi a terenului aferent – iniţiator, primar Nistor Tătar;
10. Proiect de hotărâre de aprobare a propunerii privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor penttru tineri, destinate închirierii în municipiul Rădăuţi, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe- inițiator, primar Nistor Tătar;
11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava – inițiator, primar Nistor Tătar;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul « Modernizare și extindere sistem de iluminat public în Municipiul Rădăuți», proiect finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții II 3.1, Operațiunea C-Iluminat public – inițiator, primar Nistor Tătar; ( Notă: documentaţia vă va fi pusă la dispoziţie ulterior)
13. Proiect de hotărâre privind predarea către Asociația „GAL Urban Rădăuți” a unui teren situat în municipiul Rădăuţi, strada Piaţa Unirii, f. nr., identificat cadastral ca parte din imobilul cu nr. 7644, înscris în Cartea Funciară nr. 37306 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « ,,Fântână arteziană – Parc Central” municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava”, Rădăuţi» – inițiator, primar Nistor Tătar;
14. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, cu nr. cadastral 52694, în două imobile cu nr. cadastrale 54055 respectiv 54056 – iniţiator, primar Nistor Tătar;
15. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava – iniţiator, primar Nistor Tătar;
16. Proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu o suprafaţă de 254 mp teren arabil situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, strada Jalcău nr. 16 – iniţiator, primar Nistor Tătar;
17. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Rădăuţi cu terenul în suprafaţă de 300 mp situat în municipiul Rădăuţi, strada Jalcău nr. 6 în vederea instituirii unui drept de superficie în favoarea soţilor Coval Ionel şi Coval Georgiana Steluţa – iniţiator, primar Nistor Tătar;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ( P.U.Z.) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire 2 blocuri P+4E, primul cu spaţiu comercial la parterm strada Volovăţului, nr. 98, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava – iniţiator, primar Nistor Tătar;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 13,00 mp aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, situate în municipiul Rădăuţi, strada Petru Rareş, nr. 16 în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării – iniţiator, primar Nistor Tătar;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 9,00 mp aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, situate în municipiul Rădăuţi, strada Mihai Viteazu, f. nr., bloc 20, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării – iniţiator, primar Nistor Tătar;
21. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Rădăuţi cu terenul în suprafaţă de 828 mp situat în municipiul Rădăuţi, str. 1 Mai f.nr., colţ cu strada Dimitrie Dan (fostă Speranţei) în vederea instituirii unui drept de superficie în favoarea S.C. LUKOIL România S.R.L. – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
22. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – ,,Bazin de înot didactic” din municipiul Rădăuţi, strada Ştefan cel Mare, judeţul Suceava – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 198/26.09.2017 privind desemnarea unor consilieri locali care să facă parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor preuniversitare de învăţământ din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava pentru perioada 2017-2020 – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 231/26.10.2017 privind constituirea comisiei de analiză, selecţie a solicitărilor şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ administrate de UAT Rădăuţi – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
25. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al municipiului Rădăuţi cu terenul în suprafaţă de 950 mp situat în municipiul Rădăuţi, str. 1Mai, nr. 109 şi constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea Firmei Bennelli Trans S.R.L. – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
26. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 213/19.11.2010 privind nominalizarea cumpărătorilor parcelelor de teren proprietate privată a municipiului Rădăuţi având destinaţia de curţi – construcţii şi grădini în extinderea construcţiilor proprietate privată – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
27. Proiect de hotărâre privind completarea inventaruluu bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, str. ing. Andronic Motrescu, nr. 2E, ap. 2 şi aprobarea preţului de vânzare a acestui teren, către Poleac Maria – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
28. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 13,00 mp, situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Eudoxiu Hurmuzachi, nr. 12 şi concesionarea acestuia către soţii Şorodoc Costică Ciprian şi Şorodoc Maria, fără licitaţie publică, în vederea extinderii construcţiei – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
29. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului teren curţi – construcţii în suprafaţă de 300 mp, situat în municipiul Rădăuţi, strada Tolocii, nr. 55, judeţul Suceava, către proprietarii locuinţei Iacoban Daniel – George şi Iacoban Ancuţa – Sanda – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
30. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului teren curţi – construcţii în suprafaţă de 300 mp, situat în municipiul Rădăuţi, strada Jalcău, nr. 28, judeţul Suceava, către proprietarul locuinţei Vlonga Valentin – Marian – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
31. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului teren curţi – construcţii în suprafaţă de 300 mp, situat în municipiul Rădăuţi, strada Jalcău, nr. 26, judeţul Suceava, către proprietarul locuinţei Costaş Camelia – Oana – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit de trecere subterană pentru racord apă către S.C. Logistic S.R.L., prin domnul Lascu Lucian, în lungime totală de 80 ml pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu apă potabilă a imobilului, proprietate personală, situat în str. Grănicerului, nr. 10C, municipiul Rădăuți, județul Suceava – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
33. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava către S.C. Delgaz Grid S.A. prin S.C. Smart Energy S.R.L. , în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Frâncei, municipiul Rădăuți, județul Suceava, a numitului Lavric Constantin Arcade – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava către S.C. “Delgaz Grid„ S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Habitat, F.n., municipiul Rădăuți, județul Suceava, a Asociaţiei Habitat pentru Umanitatea – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului unitate locativă situat în strada Horia, nr. 16, ap. 2, municipiul Rădăuţi, către chiraşul Curelar Mircea – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilul unitate locativă situat în str. Calea Bucovinei, nr. 40, ap. 23, parter, municipiul Rădăuți către chiriașa Prodan Elisaveta – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilul unitate locativă situat în str. Calea Cernăuţi, nr. 96, ap. 2, parter, municipiul Rădăuți către chiriașul Scripa Radu – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilul unitate locativă situat în str. Topliţei, nr. 22, ap. 2, municipiul Rădăuți către chiriașa Tofănel Ştefania – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilul unitate locativă situat în str. Horodnicului, nr. 32, ap. 2, parter, municipiul Rădăuți către chiriașa Apostol Valentina – Gabriela – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
40. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru trei locuinţe din fondul locativ administrat de către UAT Rădăuţi – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
41. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite şi amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuţi şi proprietatea statului român, modificată şi completată prin HCL nr. 131/27.06.2018 – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
42. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de încbhiriere pentru o locuinţă – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire 2 blocuri de locuinţe sociale de câte 20 U.L. fiecare, TIP D + P + 4E, Utilităţi, Sistematizare pe verticală şi dotări, strada 1 mai, nr. 103, Rădăuţi, judeţul Suceava» – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
44. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 17,00 mp, situat în intravilanul municipiului RADAUTI, str. Simion Bărnuţiu f.nr. şi concesionarea acestuia către Mihuţ Radu Aurelian, fără licitaţie publică, în vederea extinderii construcţiei şi amenajării – iniţiator, primar, Nistor Tătar;

Diverse:
a) Solicitarea domnului Lavric Vasile de a se adresa Consiliului Local al municipiului Rădăuţi, înregistrată sub nr.98962/11.09.2018;
b) Solicitarea doamnei Lavric Iuliana de a se adresa Consiliiului Local al municipiului Rădăuţi, înregistrată sub nr. 98963/11.09.2018;
c) Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Rădăuţi, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Rădăuţi sub nr. 98938/03.09.2018;
d) Rădăuţiul Civic – ,,Căsătoria, răbdarea şi maşina de scris – o poveste despre servicii publice şi birocraţie în anul 2018”.
e) Adresa domnului Preda Florin-Mirel, în calitate de Manager de Proiect al Asociaţiei ,,GAL Urban Rădăuţi”, înregistrată la Consiliul Local cu sub nr. 98978/20.09.2018.
f) Cererile domnului Linu Romeo, înregistrate la registratura Primăriei municipiului Rădăuţi sub nr. 36366/11.06.2018, 36365/11.06.2018 şi 36389/11.06.2018.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza